HRACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO KLUBU HÝSKOV

Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník dvorců SK Tenis Hýskov je povinen se seznámit s hracím řádem klubu a respektovat jím vymezená pravidla.

 

I. Základní ustanovení

1. Vstup do tenisového areálu klubu mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod.

2. Na tenisových dvorcích klubu hrají jeho členové, kteří mají splněné podmínky členství tj. zaplacené roční příspěvky a odpracované, případně zaplacené brigádnické hodiny ve výši 150 Kč/hod. Dále zde mohou hrát hosté na základě pronájmu dvorců.

 

II. Práva a povinnosti členů a hostů

1. Vstup na dvorce je povolen pouze ve sportovní obuvi s rovnou a měkkou podrážkou.

2. Před začátkem hry je nutno dvorec vždy řádně nakropit (pokud tak neučiní příroda). Po skončení hry je nutné zarovnat případné díry dřevěným hrablem, dvorec zamést v celé ploše a uložit nářadí na určená místa. Žádáme hráče, aby dvorec po sobě zkontrolovali, odstranili odpadky a případná poškození zařízení nahlásili správci, nebo členu výboru klubu.

3. Dodržování zásad slušného chování a ohleduplnosti k ostatním je samozřejmostí. V opačném případě může dojít k ukončení hry správcem, nebo členem výboru.

4. TC Hýskov neručí za případné ztráty, nebo zcizení cenných předmětů a peněz. Nepřebírá také odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.

5. V době konání mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena. Termíny utkání a turnajů je povinen vedoucí příslušného družstva (turnaje) oznámit členům na vývěsní tabuli minimálně 3 dny předem.

6. Hrací doba je stanovena na 90 min., včetně konečné úpravy dvorce (viz odst. 2).

7. Mládež do 18 let obsazuje přednostně dvorce č. 3 a 4. Musí ukončit hru do 17 hod. včetně konečné úpravy dvorců, pokud na nich chtějí hrát oprávnění hráči (tj. členové klubu a hosté). Toto ustanovení neplatí v pravidelných tréninkových dnech dětí a mládeže. Děti do patnácti let mají přístup na dvorce jen pod dohledem dospělé osoby.

8. Sejde-li se v jeden čas více zájemců o hru, platí toto pořadí pro obsazení dvorců:
a) člen klubu
b) sponzor
c) nečlen – host (plátce hracího poplatku)

9. Nečlenové platí za pronájem dvorců plnou výši stanoveného hracího poplatku. Host člena klubu pak platí za pronájem dvorce 1/2 (dvouhra) a 1/4 (čtyřhra) částky tohoto poplatku. Každý člen klubu si může přivést hosta zdarma maximálně šestkrát během roku, v případě vyššího počtu již host platí za pronájem dvorců. Členové klubu jsou povinni zapsat svého hosta před zahájením hry do knihy návštěv, která je k dispozici u vstupu do klubovny oddílu.

 

III. Správce klubu

Správce klubu se stará o provoz tenisového oddílu. Organizuje pracovní činnosti v průběhu celého roku, ve spolupráci se členy výboru má na starosti provozní nákupy. Je oprávněn vybírat členské příspěvky či poplatky za hru nečlenů a hostů. Má právo vykázat hráče při porušení hracího řádu.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Veškeré přestupky proti hracímu řádu řeší výkonný výbor SK Tenis Hýskov.

 

V Hýskově 15.3.2017